Tag Ustavni amandmani

STVARANJE GUBITNIČKE I NESPOSOBNE DRŽAVE: Osnovna načela novog Ustava su bila slabljenje federacije, jačanje republika, i osamostaljenje pokrajina

STVARANJE GUBITNIČKE I NESPOSOBNE DRŽAVE: Osnovna načela novog Ustava su bila slabljenje federacije, jačanje republika, i osamostaljenje pokrajina

PROMENE u ustavno-pravnoj strukturi federalne države otpočele su amandmanima iz 1967. i 1968. godine. Smatrajući da "fiksirana stvarnost", koju predviđa Ustav, više ne odgovara stvarnosti života u jugoslovenskoj zajednici, Veće naroda dalo je, 17. februara 1967, inicijativu za pokretanje postupka o ustavnim promenama.

02. 09. 2020. u 14:00

KAKO JE NASTAJAO USTAV IZ 1974. GODINE: Jugoslavija nije bila klasična federacija, ali ni konfederacija

KAKO JE NASTAJAO USTAV IZ 1974. GODINE: Jugoslavija nije bila klasična federacija, ali ni konfederacija

Krizu koja je zahvatila jugoslovensku federaciju početkom sedamdesetih godina partijski vrh je pokušao da razreši na više načina - novim ustavnim reformama, ukidanjem paralelizma autokratske vlasti i demokratskih tendencija, "pojačavanjem" vodeće društvene uloge SKJ, razračunavanjem sa nacionalističkim pokretom u Zagrebu, gušenjem demokratskog pokreta u Beogradu, "konzerviranjem" anahronih političkih koncepcija.

01. 09. 2020. u 14:00

Jugoslavija je postala geografski pojam: Rasprava na Pravnom fakultetu u Beogradu o ustavnim amandmanima

Jugoslavija je postala geografski pojam: Rasprava na Pravnom fakultetu u Beogradu o ustavnim amandmanima

AMANDMANIMA na Ustav SFRJ 1963. bilo je predviđeno slabljenje federacije i jačanje samostalnosti republika. Amandman XXXI je predviđao da republike i autonomne pokrajine u oblastima koje su uređene saveznim zakonom, u okviru svojih prava i dužnosti mogu donositi zakone. Po Amandmanu XXXII, savezni Ustav se ne može menjati bez saglasnosti skupština svih republika i atutonomnih pokrajina. Amandman XXXIII je zahtevao saglasnost svih nadležnih i pokrajinskih organa prilikom donošenja najvažnijih zakona. Amandmani su faktički omogućili republikama i pokrajinama pravo veta u Veću naroda Savezne skupštine. Na taj način ustavni amandmani su bitno promenili državno uređenje SFR Jugoslavije koja je od federacije preobraćena u konfederaciju u kojoj se ključne odluke donose jednoglasnošću svih republika i pokrajina.

22. 06. 2020. u 12:37

Kardeljeva omča nad Srbijom: Kako je najveća republika svođena na Beogradski pašaluk

Kardeljeva omča nad Srbijom: Kako je najveća republika svođena na Beogradski pašaluk

Amandmanima na Ustavom SFR Jugoslavije iz 1963. godine, koje je oblikovao Edvard Kardelj, bitno je izmenjen i pogoršan ustavni položaj Srbije, koja je podeljena na tri sastavne jedinice - dve autonomne pokrajine i takozvanu užu Srbiju, koja će u narodu odmah dobiti ime užas. Ova korekcija najvišeg pravnog akta otišla je korak dalje i izjednačila pokrajine sa republikama.

22. 06. 2020. u 10:02