Tag Pravni fakultet

Jugoslavija je postala geografski pojam: Rasprava na Pravnom fakultetu u Beogradu o ustavnim amandmanima

Jugoslavija je postala geografski pojam: Rasprava na Pravnom fakultetu u Beogradu o ustavnim amandmanima

AMANDMANIMA na Ustav SFRJ 1963. bilo je predviđeno slabljenje federacije i jačanje samostalnosti republika. Amandman XXXI je predviđao da republike i autonomne pokrajine u oblastima koje su uređene saveznim zakonom, u okviru svojih prava i dužnosti mogu donositi zakone. Po Amandmanu XXXII, savezni Ustav se ne može menjati bez saglasnosti skupština svih republika i atutonomnih pokrajina. Amandman XXXIII je zahtevao saglasnost svih nadležnih i pokrajinskih organa prilikom donošenja najvažnijih zakona. Amandmani su faktički omogućili republikama i pokrajinama pravo veta u Veću naroda Savezne skupštine. Na taj način ustavni amandmani su bitno promenili državno uređenje SFR Jugoslavije koja je od federacije preobraćena u konfederaciju u kojoj se ključne odluke donose jednoglasnošću svih republika i pokrajina.

22. 06. 2020. u 12:37